keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Ammattisanastoa opettelemassa ja opiskelijaksi oppimassaKokosin tähän postaukseen tähän asti kertyneitä kokemuksia onnistuneista tavoista kartuttaa ja kerrata ammatillisessa koulutuksessa tarvittavaa sanastoa. Opiskeltavaa ainesta on kaikilla aloilla paljon ja koenkin opettajan tehtäväksi lähinnä rajaamisen. Vieraskielisen opiskelijan on yleensä vaikea erottaa, mikä aineksesta on olennaista ja minkä taas voi jättää vähemmälle huomiolle. Opettaja ohjaa opiskelijan tarkkaavaisuutta oikeaan suuntaan ja pyrkii aktivoimaan sanastoa opiskelijan omaan käyttöön.     

Suomi toisena kielenä

Työselostus – sanaston aktivointi omaan käyttöön


Tavoite: Amattialan opinnoissa kielen oppiminen painottuu ymmärtämisen taitoihin. Tässä harjoituksessa opiskelija harjoittelee tuottamistaitoja ja oppii pitämään puheenvuoroa itsellään. Mahdollisesti opiskelija myös havahtuu siihen, että hän joutuukin tekemään paljon taustatyöstä ennen kuin tutun työtehtävän selostaminen suomeksi onnistuu. Monesti opiskelijat kokevat hallitsevansa ammattisanaston paremmin kuin todellisuudessa osaavatkaan.

Toteutus: Opiskelija valitsee jonkin tekemänsä ison työn ja listaa siinä tarvitsemaansa sanastoa. Vähimmäisvaatimuksena on 10 sanaa. Opettaja tarkistaa sanat. Opiskelija kirjoittaa sanoista vähintään 10 lausetta, joissa hän selostaa työn etenemistä. Tarkoituksena on kirjoittaa imperfektissä ja käyttää sellaisia adverbeja kuin ensin, seuraavaksi, sitten, lopuksi jne. Opettaja tarkistaa lauseet. Tämän jälkeen opiskelija selostaa suullisesti muulle ryhmälle, mitä hän on tehnyt. Tämä onnistuu myös monialaisessa ryhmässä, jos opiskelijalla on kuvia tekemästään työstä. Tehtävään voi linkittää palautteen antamisen ja vastaanottamiseen harjoittelua. Tarvittaessa opiskelija voi sanaston mieleen palauttamiseksi opettajan avustuksella etsiä videon tai lyhyen tekstin, jossa vastaavaa työtä tehdään. 


Tiedusteleminen 


Tavoite: Työturvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että opiskelijat uskaltavat kertoa, jos he eivät ole ymmärtäneet ohjetta. Opiskelijoita rohkaistaan harjoitukseen avulla kertomaan epävarmuudestaan ja annetaan heille siihen keinoja.

Toteutus: Opettaja kyselee opiskelijoilta, millaisilla tavoilla he varmistavat, että ovat ymmärtäneet ohjeet oikein tai miten he kysyvät opettajalta tai asiakkaalta lisätietoja. Kootaan lauseet taululle. Opettaja esittelee erilaisia lisää erilaisia muodollisia ja epämuodollisia tapoja tiedustella ja varmistaa asioita suullisesti ja kirjallisesti. Pohditaan yhdessä, millaisissa tilanteissa lauseita käytetään. Sopivien, omaan suuhun sopivien lauseiden käyttöä voidaan harjoitella katsomalla esim. video kaikkia koskevasta koulunkäyntiin liittyvästä asiasta. Opiskelijat tiedustelevat epäselviksi jääneitä asioita opettajalta videon katsomisen jälkeen.   

Ammattisanaston opiskelu etukäteen


Tavoite: Uuden sisällön opiskelu vieraalla kielellä on kaksinkertainen ponnistus tai jopa moninkertainen, jos opiskeluvalmiudet ovat kielitaidon lisäksi heikot. Opetuspuheesta tai ohjetekstistä on vaikea erottaa olennaiset ja epäolennaiset sanat tai jos tärkeät termit löytääkin, taipuneessa muodossa olevien sanojen merkitystä voi olla vaikea etsiä. Tässä harjoituksessa autetaan opiskelijaa rajaamalla opiskeltavaa ainesta ja opiskelemalla sanastoa jo ennen kuin sisällön opiskelu tulee hänelle eteen. Näin ohjataan opiskelijan tarkkaavaisuutta olennaiseen, jotta hän pystyy ensinnäkin ymmärtämään opetusta ja myöhemmin omaksumaan sanastoa omaan käyttöönsä.

Toteutus: Opettaja tiedustelee ammatilliselta opettajalta, mitä aihepiirejä opiskelijalle tulee seuraavaksi eteen. Opettaja etsii mahdollisesti yhdessä ammatillisen opettajan kanssa sopivan materiaalin, joko lyhyen tekstin tai videon, esimerkiksi talon rungon pystytykseen liittyvän ohjeen. Kuviin perustuva materiaali on hyvä. Opettaja poimii työn tekemisen kannalta olennaiset ammattisanat ja antaa ne listana opiskelijalle. On hyvä listata esimerkiksi verbit, substantiivit ja adverbit erikseen, vaikka kielioppitermejä ei tehtävänannossa käyttäisikään. Opiskelija tutustuu materiaaliin ja etsii sanoille vastineet. Hän voi piirtää kuvan tai kääntää sanat äidinkielelleen tai muulle osaamalleen kielelle. Opettaja varmistaa ymmärtämisen ja auttaa vaikeimmissa sanoissa. Internetin kuvahaku on välttämätön työkalu tässä. Vaikeimpia yhdyssanoja (esim. höyrynsulkumuovi) kannattaa selittää hajottamalla sana osiin ja harjoituttaa pyytämällä opiskelijaa lukemaan niitä ääneen. Opiskelija voi aktivoida sanastoa vielä näyttämällä kuvasta tai videosta työvaiheita ja luettelemalla niihin liittyvää sanastoa. Lausetason selostamista ei vielä tässä vaiheessa vaadita, mutta toisiinsa liittyviä sanapareja on hyvä ottaa käyttöön. Näistä voi opettaja laatia vielä yhdistämistehtävän. Esim. asentaa alaohjauspuu, kiinnittää pulttipyssyllä, mitata heitto


Sanaston pyörittely


Tavoite: Sanaston opiskelu on suomea suomeksi -opiskelussa aina haaste. Vaikka apukieliä käyttäisikin, ryhmän kaikilla opiskelijoilla ja opettajalla on harvoin käytössä muuta yhteistä kieltä kuin suomi. Pelkkä sanalistojen tekeminen ja lukeminen ei yleensä riitä sanaston mieleen painamiseen. Olen listannut tähän joitakin tapoja kerätä ja kerrata sanastoa siten, että syntyisi mahdollisimman syviä muistijälkiä. Sanat eivät tällöin voi olla kovin irrallaan kontekstistaan. Termin sanaston pyörittely olen lainannut Eiran aikuislukion opettajalta Kari Moilaselta.

Sanakoe: perinteinen sanakoe motivoi opiskelijoita sanaston opiskeluun yllättävän tehokkaasti. Sanoja ei voi kokeessa kääntää toiselle kielelle, mutta monen alan ammattisanat voi piirtää tai selittää lyhyesti suomeksi toisin sanoin. Esimerkiksi ompelussa käytettävät kaavamerkit ja mitoitustermit voi helposti kontrolloida piirrosten avulla. Opiskelijoiden voi olla hankala asennoitua tällaiseen testityyppiin, mutta esimerkin avulla idea yleensä avautuu. Suullinen koe toimii hyvin, jos siihen on mahdollisuus. 


Kuvasanastot: Toimivimmat kuvasanastot syntyvät mielestäni, kun kuvat otetaan opiskelijoiden todellisessa työskentely-ympäristössä. Quizlet on monipuolinen ja helppokäyttöinen oppimisalusta kuvasanastojen tekoon. Taitavat opiskelijat voivat tehdä sanastoja itsekin. Kuvien liittäminen tosin vaatii maksullisen version käyttöönottoa. Quizletin Spell-toiminnolla on hyvä harjoitella myös kirjain-äännevastaavuutta, oikeinkirjoitusta ja tietokoneen käyttöä. Oppimisalustasta on saatavilla myös mobiilisovellus. 

Parinetsimistehtävä pitkistä yhdyssanoista: Pitkien yhdyssanojen hahmottamista ja muistamista helpottaa, kun ne pilkotaan osiinsa. Esimerkiksi Quizletin avulla on nopea kirjoittaa ja tulostaa taulukkomuotoinen lista, josta on helppo leikata sanan alku- ja loppuosa erilleen. Alku ja loppu kannattaa tulostaa erivärisille papereille. Jos on aikaa, opiskelijat voivat leikata sanat itsekin. Mielekkäitä sanoja rakennettaessa sanastoa on pakko tutkia ja kerrata. 
Mind map: Joskus vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia. Kuvan tilanteessa opiskelijoilla oli edessään vaativa tentti avohuollon tukitoimista. Ammatillinen opettaja oli lähettänyt opiskelumateriaaliksi linkin kaupungin nettisivuille. Aihe oli S2-opettajallekin melko vieras, joten teemaa lähdettiin työstämään yhdessä mind mapin avulla sanastoa keräten ja aiheesta keskustellen. Ammatilliselta opettajalta tuli myöhemmin palautetta, että tentti oli mennyt hyvin. Ammattioppilaitoksen S2-opettaja joutuu usein opettamaan sanastoa aiheesta, jota hän ei kovin hyvin hallitse. Olen huomannut, että se voi olla oppimistilanteena kiitollinen: opiskelija saa olla asiantuntijan roolissa, koska hän yleensä tietää asiasta enemmän kuin opettaja. Myös tempo pysyy riittävän rauhallisena, kun opettaja joutuu itsekin pohtimaan ja selvittämään asioita. Perinteinen sanalista: Tämä tekniikka toimii, jos opiskelija on sinnikäs ja hän osaa aktiivisesti rakentaa semanttisia verkostoja aiemmin oppimansa päälle. Kuvan tilanteessa katsottiin yhdessä ammatillisen opettajan tekemään verkkoluentoa sydän- ja verisuonisairauksista. Opettaja oli katsonut videon etukäteen ja poiminut olennaista ammattisanastoa ja puhekielisiä fraaseja, joiden voi olettaa olevan vaikeita opiskelijan itse puheen virrasta hahmottaa.

Opiskelu- ja itsensäjohtamistaidot


Tämän opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa oman osuutensa opintojen etenemisessä ja ottaa siitä vastuuta. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan voi päästä, ellei opiskelija tiedä, miten hänen tutkintonsa rakentuu ja miten hänen oppimistaan arvioidaan. Kaikki alla olevat tehtävät pyrkivät lisäämään opiskelijan tietoisuutta omasta opiskelustaan.

  Tehtävät opiskelijan oppaasta


Tavoite: Opiskelija oppii koulunkäyntinsä kannalta olennaista sanastoa ja oppii etsimään tietoa teksteistä ja taulukoista. Opiskelija hahmottaa velvollisuutensa ja oikeutensa ja tietää, miten ja keneltä hän voi saada opintoihinsa tukea. Opiskelijan osallisuus paranee.

Toteutus: Ammattiopisto Tavastian opiskelijan opas on käytännöllinen työkalu sekä opiskelijalle että opettajalle. Opettaja laatii oppaan pohjalta kysymyskaavakkeen. Omat opiskelijani motivoituivat tällaiseen tehtävään hyvin. Kysymysten on syytä olla selkeitä, lyhyitä ja opiskelijan kannalta olennaisiin tietoihin keskittyviä. Käytäntö on osoittanut, että mikään kysymys ei ole liian helppo. Esim.

Mikä on sinun käyttäjätunnuksesi?
Mikä on sinun ryhmätunnuksesi?
Kuka on sinun opinto-ohjaajasi? Mistä löydät hänet?
Mitä tarkoittaa HOKS?
Mikä on TJK?
Kerro 3 esimerkkiä opiskelijan taloudellisesta tuesta.
Mitä voit tehdä, jos et ole tyytyväinen arviointiisi?
Mitä tarkoittaa tapaturmavakuutus ja milloin se on voimassa?


  Hyvän palautekeskustelun piirteet


Tavoite: Opiskelija sisäistää aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden merkityksen opiskelussaan. Hän hahmottaa palautekeskustelun etenemisen ja ymmärtää omat oikeutensa palautteen vastaanottajana. Opiskelija oppii palautetilanteet keskeisen sanaston.

Toteutus: Ammattiopisto Tavastialla on ohjeistus siihen, millainen näytön arvioinnin palautekeskustelun tulisi olla. Laadin ohjeistuksesta selkoversion, jonka kävimme opiskelijoiden kanssa läpi. Teemaan voi liittää myös videoiden katsomista palautetilanteista sekä vertais- tai itsearvioinnin harjoituksen opiskelijoiden omien esitysten pohjalta.


Koulun järjestyssäännöt.


Tavoite: Opiskelija tiedostaa, millaisia sääntöjä hänen tulee noudattaa ja millaisesta toiminnasta voi olla ikäviä seurauksia. Opiskelija oppii ohjeissa käytettävää kieltä.

Toteutus: Koulun järjestyssäännöt ovat olennaista sisältöä tunneilla läpikäytäväksi, mutta kielellisesti ne ovat vaikeaa ainesta. Lakikielelle tyypilliset abstraktit ilmaisut ja pitkät koukeroiset lauseet eivät avaudu helposti. Tein järjestyssäännöistä selkokielisen version. Opiskelijat joutuvat usein lukemaan koneiden käyttöohjeita ja työturvallisuuteen liittyviä tekstejä, joten erilaiset nesessiivisyyden ilmaisut ovat heille tärkeitä. Järjestyssääntöjen yhteydessä on hyvä opiskella sellaisia rakenteita kuin tulee tehdä ja on tehtävä, jotka tulevat puhekielessä harvemmin vastaan. Samoin painokkaisiin käskyihin liittyvät sanat, esim. ehdottomasti, välttämättä ja välittömästi tulevat sääntöjä käsiteltäessä esille.    
                    

Suomen kielen kielitaiton kartoittaminen lukemisessa ja kirjoittamisessa

Suomen Diakoniaopisto n  (SDO  Oy )   suomi toisena kielenä -opettajat  kartoitta v a t  opiskelijan  lukemisen ja kirjoittamisen taitoa m...