perjantai 12. kesäkuuta 2020

Interaktiivisia sanatyyppitehtäviä suomen kielitaidon tukemiseen

Olen laatinut Taitavan OPVAn hankkeessa tehtäviä ammatillisia opintojaan aloittaville opiskelijoille. Tehtävissä harjoitellaan suomen kielen rakenteista nomini- ja verbityyppejä sekä taivutusta. Tehtävät, joihin viittaan tässä tekstissä löytyvät Taitava OPVA:n verkkosivuilta Oppimateriaalit-välilehdestä Oppimateriaaleja-otsikon alta.  

Tehtävät on tarkoitettu ensisijaisesti lisämateriaaliksi opiskelijalle itsenäiseen ja toistuvaan harjoitteluunAmmatillisia opintojaan aloittavan kannattaa harjoitella nomini- eli sanatyyppejä silloin, kun opiskelija oppii uutta sanastoa opiskelupäiviensä aikanaSanatyyppien harjoittelu kannattaa yhdistää ammattisanaston harjoitteluun, johon on annettu vinkkejä tässä Taitavan OPVAn blogissa aiemmin.  

Sanatyypit auttavat suomen kielen rakenteiden hahmottamisessa. Opetusvuosieni aikana olen tavannut opiskelijoita, joita hämmentää suomen kielen verbien ja nominien samannäköisyys vielä silloinkin, kun kielitaito alkaa jo olla sujuvaa.  

Ammatillista koulutusta, etenkin osatutkintoa saattaa aloittaa vahvalla S2- ja OPVA:n tuella opiskelija, jonka suomen kielen taito on peruskielitaidon alkuvaiheessa. Silloin oppija ymmärtää keskustelua aiheesta, joka on hänelle itselleen välittömän tärkeää. Lukemalla oppija ymmärtää tavanomaisinta sanastoa ja kirjoittaessaan osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää sanastoa. Ammatilliset opinnot eivät edes alkuvaiheessaan pysy tällä sanaston alueella. Opiskelija kuulee ja lukee opiskelupäivänsä aikana paljon sellaista sanastoa, jota hän ei vielä ymmärrä. 

Sanatyyppitehtävissä on runsaasti harjoituksia esimerkiksi i-kirjaimeen päättyvien sanojen harjoitteluun. Suomen kielen oppimateriaaleissa, eli esimerkiksi monissa suomen kielen kirjoissa, sanatyyppien harjoittelu on ripoteltu useisiin eri lukuihin hajanaisesti. Harjoituksia ei ole riittävästi eli opiskelija ei pääse treenaamaan ja jumppaamaan astevaihtelua ja taivutuspäätteitä riittävästi sanatyyppi kerrallaan.  Sanatyypit onkin toisaalta hyvä esittää eri luvuissa, koska kokonaisuutena siitä tulee helposti raskas paketti.  

Jotta opiskelija ymmärtäisi sanatyyppien harjoittelun merkityksen, kokonaisuutta tulisi kuitenkin tarkastella myös sanatyyppejä toisiinsa vertailemalla. I-kirjaimeen päättyviä sanoja kannattaa verrata e-kirjaimeen päättyviin sanoihin ja näyttää opiskelijalle, mikä niissä mahdollisesti vaikeuttaa ymmärtämistä. Otetaan esimerkiksi sanojen pieni ja huone genetiivit ja illatiivit: 

Pienen huoneen  
Pieneen huoneeseen 

Huomaamme, että pieneen-sanan illatiivin pääte näyttää aivan samalta kuin huone-sanan genetiivi. Opiskelijan, jolle nämä sanatyypit eivät vielä ole automatisoituneet, on vaikea erottaa, milloin puhutaan läheisestä liittymisestä, esimerkiksi huoneen ovi ja milloin suunnasta tai tutustumisen kohteesta: mennään huoneeseen ja tutustutaan seuraavaksi pieneen huoneeseen 

Sijapäätteiden samannäköisyyden lisäksi verbien eri persoonamuodot, esimerkiksi passiivin pääte on vokaali + n (esimerkiksi mennään), mikä aiheuttaa sen, että verbit päätteineen näyttävät samoilta kuin nominit päätteineen (metsään)Sanatyyppien harjoittelu yhdessä uuden sanaston opettelun kanssa auttaa opiskelijaa asettamaan uuden sanaston sanat oikeisiin sanaluokkiin. Sanatyyppien tunteminen auttaa myös sanan perusmuodon hahmottamisessa, ja niin opiskelija voi alkaa etsiä sanan merkitystä sanakirjoista.  
 
Sanatyyppien harjoittelu voi olla opiskelijalle kielen oppimisen raskas ja pitkäveteinen vaihe, siksi harjoittelua kannattaa tehdä sanastolla ja fraaseilla, jotka ympäröivät opiskelijaa. Sanatyypit ovat sopineet opetettavaksi asiaksi sellaisissa ryhmissä, joissa opiskelijoiden kielitaidon tasot vaihtelevat. Lisämateriaalivoi tarjota opiskelijalle, jonka täytyy tätä työlästä vaihetta vielä jumpata suomen kielessä. Osaava opiskelija voi taas harjoitella sanatyyppejä jo abstraktisimmilla sanoilla, kuten vapaus.  

Tehtävissä astevaihtelusta antaa mallin esimerkiksi päivittäin opiskellessa ja työskennellessä toistuva sana tauko ja sen katoava k-kirjain. Myös sanat alku ja tuki toistuvat usein opetustilanteissa. Tehtävissä on mukana kaikkien ammattialojen opiskelutilanteissa keskeinen sanasto ja opiskelusta työelämään siirryttäessä keskeinen sanasto 

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti


Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti 
Opiskelutilanteiden fraasien toistuminen auttaa niiden hallinnan saavuttamisessa. Kun lauseita on toistettu tarpeeksi, opiskelija pääsee kielenkäytön tilanteissa nopeammin kiinni merkityksiin ja viestintäänOpiskelija voi siis treenata ja jumpata astevaihtelua ja taivutuspäätteitä sanatyyppi kerrallaan.  

S2-opettajan tehtävänä OPVAn S2-opetuksessa on näyttää, millä sanatyypeillä on keskenään samankaltaisia päätteitä eri sijamuodoissa ja näyttää näitä opiskelijalle ensin mahdollisimman tutusta sanastosta poimituin, toistuvin esimerkein. Esimerkiksi -nen-loppuisten sanojen sanavartalon ja yksikön partitiivin päätteen -sta-loppu sekoittuu useiden muiden sanojen elatiivin kanssa. Näiden rakenteiden sekoittuminen aiheuttaa päänvaivaa, silloin kun S2-opiskelija kertoo omasta kiinnostuksesta, esim. jos itsenäinen työskentely kiinnostaa, tarvitaan -nen-sanalle itsenäise-vartalon kautta rakentuva elatiivi: olen kiinnostunut itsenäisestä työskentelystä.  Kun taas itsenäistä on partitiivi, vaikka se päätteeltään näyttää samanlaiselta elatiivilta kuin työskentelystä on.  

Sanatyyppitehtäviin kannattaa yhdistää lähi- tai virtuaaliopetuksen tunteja, joilla opettaja selittää ja avaa rakenteita ja tarjoaa sanaselityksiä   

Opettajana olen usein huomannut, että sanatyyppien harjoitteluun liittyvä nominien astevaihtelu hallitaan paremmin vokaaliloppuisten sanojen A-vaihtelun alueella kuin konsonanttiin päättyvien ja e-kirjaimeen päättyvien sanojen B-vaihtelun osalta. Näihin sanatyyppitehtäviin täytyisikin vielä lisätä tehtävät in-loppuisista sanoista ja is-as-loppuisista sanoista, joiden tehtävät jäivät tekemättä koronakevään poikkeusjärjestelyiden kiireessä. 
 
Sanatyyppien ja nominien astevaihtelun harjoitteleminen tulee monikkomuotojen oppimista. Sanatyypeistä kannattaakin siirtyä ammatillisen sanaston monikoihin. Oppimateriaalit-osioon tulee interaktiivisia tehtäviä monikon partitiivista.  

Jaana Lahti 
äidinkielen lehtori, S2-opettaja 
Suomen Diakoniaopisto 
 

Suomen kielen kielitaiton kartoittaminen lukemisessa ja kirjoittamisessa

Suomen Diakoniaopisto n  (SDO  Oy )   suomi toisena kielenä -opettajat  kartoitta v a t  opiskelijan  lukemisen ja kirjoittamisen taitoa m...